TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN về kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ nhật - 15/10/2023 23:02 212 0
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
về kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
(ban hành kèm theo Công văn số1889-CV/BTGTU,
ngày28/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
-----
Trong nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn so với dự báo, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, nguy hiểm, song cấpủy, chính quyền tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương,Chính phủ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Một số kết quảnổi bật như sau(đề nghị xem thêm phần Phụ lục):
1. Việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, sau hơn hai năm thực hiện, đến nay có 11/15 chỉ tiêu thực hiện tốt và có khả năng đạt, vượt kế hoạch theo Nghị quyết đề ra, gồm: 1. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; 2. Tổng kim ngạch xuất khẩu; 3. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4. Tỷ lệ đô thị hóa; 5. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; Số lao động được tạo việc làm; 6. Giường bệnh/1 vạn dân; Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế; 7. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; 8. Tỷ lệ dân số nông thôn được tiếp cận nước sạch theo Quy chuẩn quốc gia; 9. Duy trì tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; 10. Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn hằng năm đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh; 11. Về phát triển đảng viên(1).
2. Về công tác xây dựngĐảng và hệ thống chính trị
Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng; kiên trì các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng được tiến hành trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị được chú trọng, đãkịp thời ban hành các văn bảncụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp thực tiễn của địa phương(2); tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị do Trung ương phát động(3), góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được tăng cường đã tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội trước những vấn đề lớn của đất nước, của địa phương.Trong đó, công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết củaĐảngđượctriển khaiđầyđủ, kịp thời, hiệu quả; lãnh đạo, chỉđạo, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch(4); chỉ đạo, định hướng kịp thời, có hiệu quả công tácbáo chí, thông tin, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu lịch sửĐảng, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được triển khai đồng bộ, tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được thực hiện quyết liệt; tập trung triển khai quyết liệt việc sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm và có chuyển biến tích cực(5). Công tác cán bộ có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả(6); kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức.
Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả hơn. Trong đó, công tác dân vận chính quyền được chú trọng, công tác dân vận của lực lượng vũ trang được đẩy mạnh thực hiện theo phương châm hướng về cơ sở, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm lãnhđạo, chỉđạo thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng(7).
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng luôn được quan tâm, đảm bảo nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, nghiêm minh; công tác giải quyết tố cáo đảng viên được thực hiện kịp thời(8); ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; quan tâm lãnhđạoxây dựng, kịp thời kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra các cấp.
Công tác nội chính, cải cách tư pháp được lãnhđạo, chỉđạo triển khai thực hiện có hiệu quả; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tiếp tục chuyển biến tích cực, tuân thủ đúng pháp luật; chỉ đạo mạnh mẽ các cấp, các ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đạt một số kết quả quan trọng;nhiều vụ án, vụ việc đã được phục hồi điều tra sau thời gian dài tạm đình chỉ; một số vụ án lớn đã đưa ra xét xử nghiêm minh. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, từng bước phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực(9).
Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục được đổi mới; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc hoạt động của Đảng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, sâu sát thực tiễn và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, gắn với cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, tính chủ động, sáng tạo của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.
Công tác xây dựng hệ thống chính trị các cấp được tập trung lãnhđạo, chỉđạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnhđãtham gia đầy đủ, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả vào công việc chung của Quốc hội và của tỉnh; phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động giám sát theo hướng đổi mới, cải tiến, ngày càng bài bản, chuyên nghiệp; Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, đi vào thực chất, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Trong đó, việc tổ chức các kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, thực chất, hiệu quả; các nghị quyết được ban hành theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân, tiếp xúc cử tri chuyên đề được tổ chức với nhiều đổi mới;công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được chú trọng thực hiện…
Công tác xây dựng chính quyền các cấp được chú trọng, năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Chính quyền các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm. Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, cơ cấu theo quy định. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Từng bước cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao trình độ và năng lực thi hành công vụ, tính chuyên nghiệp, tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở. Tập trung tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh, nhất là trong triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Tích cực tham gia đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ Nhân dân, góp phần tích cực giải quyết thành công nhiều việc lớn, việc khó. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Tiếp tục phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động…
3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại
3.1. Về phát triển kinh tế - xã hội
- Tập trung lãnh đạo, chỉđạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội, trọng tâm làtháo gỡ khó khăn, phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư và bảođảm an sinh xã hội. Nền kinh tế của tỉnh cơ bản ổn định, phục hồi và có mặt phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm 5,37%, tuy thấp hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra (8,5%/năm), nhưng đây là sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệptrong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh tuy còn chậm nhưng có sự chuyển biến tích cực, GRDP ngành nông - lâm - thủy sản từ 26,45% (năm 2021) giảm còn 24,78% (năm 2023), công nghiệp - xây dựng từ 26,44% (năm 2021) tăng lên 28,03% (năm 2023) và dịch vụ từ 42,19% (năm 2021) tăng lên 42,74% (năm 2023). GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2023 ước đạt 62,7 triệu đồng/người/năm (bằng 71,25% so với chỉ tiêu đề ra đến cuối năm 2025 đạt khoảng 3.830 USD tương đương 88 triệu đồng).
- Tỉnhđã tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm, sản xuất tập trung, quy mô lớn, phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ chế biến công nghiệp; từng bước cơ cấu lại lĩnh vực thủy sản theo hướng tăng tỷ trọng giá trị nuôi trồng, giảm dần khai thác ven bờ, gắn với chế biến và xuất khẩu.Công tác quản lý và bảo vệ rừng được chú trọng, đạt kết quả tíchcực(10). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt được nhiềukết quả đáng phấn khởi; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, văn minh hơn(11). Công nghiệp, thương mại và dịch vụ từng bước phục hồi và có mặt phát triển sau đại dịch Covid-19, chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao. Hệ thống ngân hàng đã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách tiền tệ và các giải pháp tín dụng, đảm bảo nguồn vốn hoạt động. Công tác thu hút đầu tư từng bước đổi mới hình thức thực hiện và có nhiều tiến bộ. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kết hợp hài hòa với đảm bảo quốc phòng, an ninh,thu hẹp khoảng cách các vùng, miền trong tỉnh. Công tácquy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển không gian kinh tếđược tập trung lãnhđạo, chỉđạo triển khai thực hiện…
- Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, đời sống củaNhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; triển khaitốt chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ vàchăm sóc trẻ em; thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững kết hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh(12);triển khai có hiệu quả cácchính sách ưu tiên đối với hộ nghèo, nhất là ở những xã nghèo, khu vựcmiền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số(13).Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và dịch vụ y tế được chú trọng; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉđạo, triển khai thực hiện, đảm bảo chủ động, kịp thời, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.Quy mô giáo dục, đào tạo tiếp tục được mở rộng, chất lượng trường, lớp được cải thiện, nâng cao; hoạt động khoa học - công nghệ có nhiều tiến bộ(14).Công tác chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025 được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực
3.2. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
- Triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu “diễn biễn hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các âm mưu xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, biểu tình, bạo loạn, gây rối an ninh trật tự(15)… An ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội(16), đáng chú ý đã khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng được nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao(17)
 - Tổ chức thực hiện tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Hoạt động đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu và thực hiện chặt chẽ. Chủ động làm việc với các tổ chức, đối tác nước ngoài nhằm tìm kiếm các dự án tiềm năng. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs) tiếp tục đi vào nền nếp; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện cho các tổ chức NGOs thực hiện hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương.
4. Kết quả thực hiện hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá
4.1.Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chứcđạo đức, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo đúng thẩm quyền. Lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định, chủ trương mới(18); chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế phù hợp với quy địnhcủa Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh; tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn(19), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện tinh giản biên chế(20) gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo đúng chủ trương, quy định của Trung ương. Công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình(21).Việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nền nếp, chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo phân cấp, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thông suốt(22).
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng(23); thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định(24); công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển đảng viên được chú trọng, đạt kết quả tích cực(25); làm tốt công tác phát triển đảng viên(26); chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác kiểm điểm(27) tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
4.2.Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội
Các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả bước đầu về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh nhằm phấn đấu xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thểchất, đạo đức và kỹ năng xã hội(28).
4.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển được chú trọng chỉ đạo, trong đó thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh đề ra(29). Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước được đẩy mạnh; xây dựng chính quyền điện tử, công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền; hình thành thói quen cho người dân sử dụng dịch vụ số(30).
4.4. Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững
Qua 2 năm thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 18/8/2021 về phát triển kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên, đến nay có 2/4 đạt chỉ tiêu đề ra. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2023 các địa phương vùng biển, ven biển đạt 48.100 tỷ đồng, đạt 82,9% so tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh (kế hoạch là đạt trên 75%); thu ngân sách các địa phương vùng biển, ven biển giai đoạn 2021-2023 hơn 5.590 tỷ đồng, đạt 81,4% so tổng thu ngân sách toàn tỉnh (kế hoạch là trên 80%). Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng giai đoạn 2021-2025 khoảng 8,77%, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh (khoảng 5,43%). Thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên chiếm 9,89% tổng giá trị thu hút đầu tư trên địa bàn các địa phương vùng biển và ven biển giai đoạn 2021-2023. Hoàn chỉnh Quy hoạch Khu Kinh tế Nam Phú Yên, đang trình Bộ Xây dựng thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Từng bước hoàn thiện, đồng bộ mạng lưới cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Nam Phú Yên.
4.5. Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao
Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 18/8/2021 về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tếvới nhiều nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, linh hoạt, đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025(31). Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra, nông nghiệp trở thành “trụ đỡ” của nền kinh tế tỉnh nhà, với tỷ trọng GRDP của ngành nông - lâm - thủy sản năm 2022 chiếm khoảng 25,57%, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh, góp phần cung ứng nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu; kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản gần 160 triệu USD, chiếm trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Cơ cấu nội bộ ngành nông, lâm và thủy sản chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế so sánh của ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Trên từng lĩnh vực sản xuất đã có nhiều chuyển biến tích cực về chuyển đổi, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của từng địa phương, vùng sinh thái, gắn với áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình canh tác, cơ giới hóa, đã từng bước mang lại hiệu quả, thu nhập cao hơn cho người nông dân(32).
4.6. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu được chú trọng, ngày càng chặt chẽ, từng bước đi vào nền nếp. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, ban hành nhiều văn bản về tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Công tác quy hoạch, thăm dò khoáng sản; thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản, nhất là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông được quan tâm. Việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý khoáng sản có chuyển biến, tạo điều kiện thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đề án “Phú Yên xanh” được triển khai hiệu quả, nhất là các hoạt động phân loại, tái chế rác thải, giảm thiểu nhựa; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 15 triệu cây xanh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025…
5. Hạn chế, nguyên nhân
5.1. Hạn chế
- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế, trong đó nổi lên là: Công tác nắm bắt thông tin, dự báo và xử lý tình hình liên quan các vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm có lúc chưa kịp thời;công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú có mặt còn hạn chế;vai trò công tác dân vận chính quyền trong tham gia giải quyết các vấn đề vướng mắc, phức tạp ở cơ sở, nhất là liên quan khiếu kiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng có nơi chưa phát huy hiệu quả;việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật đảng của một số đơn vị có lúc chưa kịp thời;tiến độ điều tra, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận quan tâm còn chậm, kéo dài;việc theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện các nghị quyết, kết luận giám sát của Hội đồng nhân dân, giải quyết kiến nghị của cử tri ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao;hoạt động điều hành của một số chính quyền cơ sở còn chậm đổi mới, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở một số địa phương có mặt còn hạn chế… 
- Về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh: Nhìn tổng thể, bức tranh nền kinh tế của tỉnh phát triển ổn định nhưng chưa có nhiều khởi sắc; quy mô nền kinh tế còn khá nhỏ so với các tỉnh trong khu vực và cả nước; thu ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, cơ cấu các nguồn thu chưa ổn định và thiếu vững chắc, chưa tạo ra các nguồn thu bền vững từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ yếu tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, phụ thuộc vào nguồn thu ngân sách Trung ương; các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng GRDP, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, số bác sĩ/vạn dân mà Nghị quyết Đại hội XVII đã đề ra thực hiện thấp và khó đạt vào cuối nhiệm kỳ; lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân có sự chênh lệch khá lớn giữa các vùng, giữa các nhóm mức sống; thu nhập của người dân còn thấp, đời sống còn khó khăn, nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chuyển đổi số, cải cách hành chính chưa đạt như mong muốn; tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp; một số trường hợp khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là trên lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng…
5.2. Nguyên nhân
- Nguyên nhân khách quan: Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo; sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; đặc biệt dại dịch Covid-19 bùng phátđã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt phát triển kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân. Cùng vớiđó, biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, khó lường, tác động ngày càng mạnh mẽ lên hoạt động sản xuất, kinh doanh...; một số văn bản quy phạm pháp luật còn có sự chồng chéo, chưa đồng bộ giữa các lĩnh vực và có những quy định chưa rõ ràng từ đó có tâm lý sợ sai nên dẫn đến việc giải quyết thủ tục chậm trễ
- Nguyên nhân chủ quan:Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có lúc chưa kiên quyết, đồng bộ trong xử lý một số tình huống; sự phối kết hợp giữa các ngành, địa phương chưa thường xuyên, chưa đồng bộ và chặt chẽ; công táccải cách hành chính chưa hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu công việc; năng lực và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có tâm lý e ngại, lo sợ trách nhiệm, lo sợ vi phạm, né tránh trong triển khai công vụ…
6. Một số bài học kinh nghiệm
Một là, luôn quán triệt, coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Do đó cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; kịp thời và kiên quyết thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hai là, cần thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm giữa Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Ba là, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong hoạt động của các tổ chức trong nhận thức và hành động. Quá trình lãnh đạo, điều hành phải thường xuyên bám sát quy chế làm việc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, sự năng động, sáng tạo, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong từng thời điểm, vừa kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài, vừa điều hành linh hoạt, tận dụng, nắm bắt cơ hội, tập trung các nguồn lực thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ cấp bách trước mắt, kiên trì giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ.
Bốn là, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chú trọng công tác dự báo và có tầm nhìn dài hạn. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có và các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng, củng cố thế trận phòng thủ vững chắc ở các tuyến biên giới, biển, đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, vùng biển, đảo.
Năm là, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải làm quyết liệt và đồng bộ giữa xây và chống; giữa tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để phát hiện tham nhũng, tiêu cực với điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự; quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến địa phương, cơ sở. Xử lý nghiêm minh các sai phạm theo đúng quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”.
7. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẬP TRUNG CHỈĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆNTỪ NAY ĐẾN CUỐI NHIỆM KỲ
7.1.Dự báo tình hình
Dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động nhanh, sâu rộng và đa chiều đến mọi mặt kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu và của mỗi quốc gia.Ở trong nước và trong tỉnh, thời gian tới sẽ có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.
Về thuận lợi: tình hình kinh tế- xã hội dần phục hồi và có mặt phát triển; Trung ương tiếp tục có những chủ trương, biện pháp hiệu quả hơn trong việc tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các tiềm năng, thế mạnh được khai thác đúng hướng, hiệu quả; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng thông thoáng, thân thiện; tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững là điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; nhiều công trình, dựán trọngđiểm được thu hút và triển khai thực hiện...Về khó khăn: Dịch bệnh, thiên tai có thể diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn tới phát triển kinh tế - xã hội; nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thu ngân sách chủ yếu phụ thuộc vào thu tiền sử dụng đất trong khi thị trường bất động sản đang gặp khó khăn; nguồn lực đầu tư phát triển còn rất hạn chế; thời tiết diễn biến bất thường…. sẽ có tác động không thuận lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.
7.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm
7.2.1. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộcác cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức; tăng cường chỉđạo, định hướng, cung cấp thông tin đầyđủ, kịp thời cho báo chí, truyền thông; chủ động nắm chắc tình hình dư luận xã hội, phối hợp xử lý tốt những vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm; triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng củaĐảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù, thùđịch; hoàn thiện, ban hành các chủ trương, quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai quyết liệtChương trình hành động số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quảnhiệm vụ kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc trong danh mục Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
- Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kiên quyết ngăn chặn, từng bướcđẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương vàKế hoạchsố 72-KH/TU, ngày 31/3/2022 của Tỉnh ủy, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
- Triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào thi đua Dân vận khéo, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/07/2015 của Ban Bí thư về Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; chỉ đạo xây dựng, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc.
- Tiếp tục lãnhđạo, chỉđạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đổi mới mạnh mẽ, tư duy, cách làm, tăng tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức và người đứng đầu. Mở rộng dân chủ đi liền với trật tự, kỷ cương trong Đảng và xã hội. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
 - Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tăng cường giám sát và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận giám sát để tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, dân sinh bức xúc; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt gắn với cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả Kết luận số 413-KL/TU, ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh…
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng về cơ sở; phát huy sức mạnh, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…
7.2.2. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại
- Tập trung lãnh đạo, chỉđạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 26-NQ/TW,ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình số 28-CT/TU, ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ, giải phápphục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhằm đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ưu tiên các ngành, lĩnh vực quan trọng, thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế. Nâng cao chất lượng, tái cơ cấu kinh tế theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; tích cực vận động thu hút được các doanh nghiệp FDI lớn, có công nghệ hiện đại đầu tư vào tỉnh. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo Nghị quyết số: 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.
- Tập trung chỉ đạo rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(33) để huy động nguồn lực đầu tư các dự án động lực cho phát triển và đảm bảo an sinh xã hội; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng tăng quy mô, tạo điều kiện thuận lợi cho người học; thực hiện tốt các quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững, các đối tượng yếu thế trong xã hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cùng xu hướng chuyển đổi số; triển khai thực hiện phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính quyền điện tử...
- Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường công tác giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ và Nhân dân. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong việc bảo vệ tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chủ động giải quyết khi có tình huống xảy ra. Thực hiện tốt việc quy hoạch, xây dựng chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm tốt an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo; chủ động ngăn chặn có hiệu quả âm mưu của các thế lực thù địch kích động Nhân dân biểu tình, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao...
- Quản lý chặt chẽ đoàn ra, đoàn vào và hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế.Đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quan tâm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về biên giới đất liền, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY PHÚ YÊN

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

vanbanhuyen
 

BÁO CÁO SỐ 188/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC THÁNG 6 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thời gian đăng: 12/06/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:2

KẾ HOẠCH SỐ 63/KH -UBND

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2024

Thời gian đăng: 12/06/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:5

BÁO CÁO SỐ 156/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2024 XÃ HÒA MỸ ĐÔNG

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:15

BÁO CÁO SỐ 153/BC- UBND

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CACIR CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:13

KẾ HOẠCH 57/KH- UBND

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT TIẾP CÔNG DÂN, LUẬT KHIẾU NẠI, LUẬT TỐ CÁO VÀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2024

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 55 | lượt tải:8
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 1,407

Hôm qua: 1,699

Tháng hiện tại: 16,779

Tháng trước: 24,480

Tổng lượt truy cập: 332,384

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây